Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 februari 2019

College van B&W antwoord op vragen van D66 over IKC Markelo

Aan de voorzitter van de raad,

Het college wordt conform artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te beantwoorden:

In mei van dit jaar is bekend gemaakt dat er een definitief akkoord is bereikt over het terrein naast sporthal de Haverkamp als locatie voor de tijdelijke voorziening voor Obs de Zwaluw en Kinderopvang Hof van Twente. In de kerstvakantie zou de verhuizing gaan plaatsvinden. Recent zijn de ouders van leerlingen van Obs de Zwaluw door de directie van de school op de hoogte gebracht over de uitgestelde verhuizing en onduidelijkheden over de locatie voor de tijdelijke huisvesting. In het bericht werd aangegeven dat de directie van de Zwaluw verder geen mededelingen kan doen over de tijdelijke huisvesting en verhuizing.

1. Waarom worden de inwoners van Markelo over zo’n belangrijk onderwerp door de schooldirectie op de hoogte gehouden en niet door de gemeente? Gaat de gemeente nog actief communiceren?

Standaard worden directies (na de stuurgroepvergaderingen) door de stuurgroep geïnformeerd over vorderingen en besluitvorming. De afspraak is gemaakt dat de directies die memo’s gebruiken om hun achterban te informeren. Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden worden stakeholders geïnformeerd. Er zijn hiervoor in Markelo twee bijeenkomsten gehouden op 29 januari 2019 (bijeenkomst met MR-en en personeel en bijeenkomst voor ouders en omwonenden). In Delden hebben deze bijeenkomsten eind november plaatsgevonden.

2. Waarom staat de locatie naast sporthal de Haverkamp opnieuw ter discussie? 

Na aanbesteding blijken de kosten voor tijdelijke huisvesting op locatie de Haverkamp veel hoger dan het beschikbaar gestelde budget. Ook door alternatieven op deze locatie te onderzoeken blijkt het raadsbudget voor deze operatie ruim ontoereikend. De kosten van dit plan bedragen circa € 770.000. Reden voor ons om in overleg met projectpartners op zoek te gaan naar een alternatieve locatie, passend binnen het budget. Dit blijkt mogelijk in het Countuspand aan het Beaufortplein in Markelo. Dit gebouw komt op korte termijn beschikbaar en we hebben hiervoor passende huurafspraken gemaakt. De totale kosten hiervan komen overeen met het beschikbare budget, € 635.000. 

3. Zijn er andere locaties in Markelo in beeld waar de gehele school tijdelijk ondergebracht kan worden?

Ja. In dit onderzoek kijken we ook naar alternatieve locaties. Zie punt 2.

4. Binnen welke termijn wordt er duidelijkheid verwacht over de locatie voor de tijdelijke huisvesting en de verhuizing?

Wij hebben dit besluit op 29 januari 2019 genomen, gelijktijdig met de definitieve besluitvorming ten aanzien van de nieuwbouw van beide kindcentra in Delden en Markelo. In onze raadsbrief van 29 januari 2019 hebben wij u hierover uitgebreid geïnformeerd. 

De bouw van het Kindcentrum is uitgesteld vanwege een forse kostenstijging. We lijken elke keer weer verrast te worden.

5. Heeft de gemeente nog wel grip op de situatie?

Doordat wij vaste afspraken hebben gemaakt met het bouwconsortium voor wat betreft de te realiseren kindcentra en de daarmee gemoeide kosten is er grip op het realisatietraject en de kosten daarvan.

6. Waardoor is deze kostenstijging ontstaan?

Uw raad is daar uitgebreid over geïnformeerd. In de gemeentebegroting is voor de nieuwbouw een aanvullend budget voor de kindcentra in Markelo en Delden beschikbaar gesteld om de stijgende bouwkosten te kunnen betalen zonder concessies te doen aan het inhoudelijke bouwprogramma.

7. Zijn de ambities van de Schoolbesturen gewijzigd?

Nee; deze zijn niet gewijzigd.

8. Zijn de uitgangspunten van de opdracht aan de aannemer gewijzigd?

Ja; er is een nieuw bouwbudget overeengekomen.

9. Is er een plafondbedrag meegegeven in de aanbesteding?

In de aanbesteding was er sprake van een vast budget per m2 met een nog nader vast te stellen index percentage. De index is inmiddels tot einde bouwperiode vastgesteld op 21%.

10. Zijn prijsstijgingen onderdeel van het contract?

Ja, dat is het geval.

11. De feitelijke werkzaamheden zijn nog niet eens gestart. Welke tegenvallers kunnen we nog meer verwachten?

Er is overeenstemming over de bouwkosten tot moment van oplevering. Calamiteiten/onvoorzien daargelaten.

12. Is er in het beschikbare budget nog ruimte voor andere onvoorziene omstandigheden?

Er is in het bouwbudget een post onvoorzien opgenomen voor beide locaties.