Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 september 2019

Antwoorden op schriftelijke vragen vanuit D66 en SP over deelname Wietexperiment

Op 25 april werd door de Rijksoverheid gepubliceerd dat gemeenten vanaf dat moment hun interesse voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment) kenbaar konden maken. Burgemeesters konden hiertoe een brief sturen aan de Minister van Justitie en Veiligheid. De inschrijftermijn sloot op 10 juni jongstleden. Op de lijst van aangemelde gemeenten ontbreekt Hof van Twente.

Vragen:
1. Waarom heeft Hof van Twente zich niet voor het wietexperiment aangemeld?
Antwoord: Het experiment gesloten coffeeshopketen moet duidelijk maken of het huidige gedoogbeleid voor hennep en hasj anders ingericht kan worden. De productie en toelevering van hennep aan coffeeshops is nu illegaal, terwijl de overheid de verkoop gedoogt. Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken om een kleinschalig experiment uit te voeren in 6 tot 10 middelgrote gemeenten. Het experiment moet duidelijk maken of het mogelijk is om coffeeshops legaal te voorzien van op kwaliteit gecontroleerde hennep in een gesloten coffeeshopketen. En wat daarvan de effecten zijn voor de openbare orde en volksgezondheid. Tijdens het experiment kunnen coffeeshops in maximaal 10 gemeenten legaal geteelde hennep verkopen. Maximaal 10 telers zullen deze hennep produceren. Zij kunnen daar een vergunning voor aanvragen. De telers kunnen met de coffeeshops overleggen welke variaties hennep geteeld worden. Er hebben zich 26 gemeenten aangemeld. Gaandeweg de voorbereiding van het experiment haakten steeds meer gemeenten af onder meer omdat zij niet konden voldoen aan de eis dat alle coffeeshophouders mee moeten doen. Op Twentse schaal hebben wij met de 14 gemeenten afspraken gemaakt over coffeeshops. De drie grote gemeenten faciliteren de behoefte aan coffeeshops. Binnen de gemeente Hof van Twente geldt dus een nul-beleid met betrekking tot coffeeshops en zijn er dus geen coffeeshops. Dit is de reden geweest om ons niet aan te melden, aangezien bleek dat het experiment is gebaseerd op een directe relatie tussen teelt en coffeeshops. Eerder is in uw raad gemeld dat, indien dit een voorwaarde voor deelname
zou zijn, het college in elk geval in Twents verband zou inbrengen dat uw raad pleit voor
deelname. Dit is gebeurd.

2. Ziet de burgemeester/het college mogelijkheden om samen met de Social Club Twente tot een plan te komen om toch aan het wietexperiment deel te nemen?
Antwoord: Helaas is dat niet het geval vanwege de argumentatie die bovenstaand is weergegeven.

3. Zou een mobiele wietbus/canatheek een mogelijkheid zijn in de Hof?
Antwoord: Nee, want dit druist in tegen de genoemde Twentse afspraken waarbij de coffeeshops zijn gecentreerd in de gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo. Het aantal coffeeshops is gemaximeerd.

4. Is de burgemeester/het college het met ons eens dat juist een gesloten keten voor medicinale wiet een extra dimensie geeft aan het wietexperiment?
Antwoord: Er is hier sprake van twee te onderscheiden zaken. Waar het gaat om hennep en hasj voor recreatieve doeleinden, is nu sprake van het eerder genoemde wietexperiment (zie
vraag 1) Waar het gaat om medicinale wiet gelden de afspraken welke landelijk zijn gemaakt en tevens zijn weergegeven in een eerdere brief aan uw Raad (7 december 2016). Op recept is medicinale wiet legaal te verkrijgen via de apotheek. De overheid werkt aan een breder aanbod van deze wiet om daarmee een grotere groep gebruikers te kunnen bedienen. Ook commercieel verschijnt een groeiend aanbod aan middelen welke tot doel hebben om medicinaal te ondersteunen. Op verzoek van de raad is wel aan het ministerie gemeld dat wij het wietexperiment graag uitgebreid zouden willen zien naar medicinale wiet. Dit is niet overgenomen in het ontwerp experiment.

5. Zou de ontwikkeling van hofwiet mogelijk zijn, waarbij een lokale organisatie of een lokaal (voormalig) agrarisch bedrijf als stadswietteler wordt aangemerkt?
Antwoord: Afhankelijk van de uitkomsten van het experiment is het mogelijk dat de wetgeving wordt aangepast. Het is echter nu niet mogelijk omdat de teelt van wiet nog steeds strafbaar is.

6. Er is meerdere malen in de raad ingesproken en aangedrongen op overleg met de burgemeester over de problemen met medicinale wiet. Heeft overleg met de inspreker(s) plaatsgevonden om de mogelijkheden om deel te nemen aan het wietexperiment te onderzoeken?
Antwoord: Ten eerste verwijzen wij u graag naar de raadsbrief van 7 december 2016 (bijgesloten). Destijds is er veel onderzoek gedaan en hebben diverse gesprekken plaatsgevonden. Vervolgens heeft de heer Hissink uw raad meermaals geïnformeerd over de stand van zaken en heeft overleg plaatsgevonden met de heer Hissink. Gezien de opzet van het wietexperiment zoals eerder beschreven, heeft dit uiteindelijk niet geleid tot opgave voor
het experiment. Uiteraard kijken wij samen met uw raad met belangstelling uit naar de resultaten van het experiment en de mogelijkheden die daardoor wellicht ontstaan. En uiteraard blijven wij ook in het zorgdomein het maatschappelijke debat over de mogelijkheid en wenselijkheid van legale teelt en toegang tot medicinale wiet volgen.