Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 januari 2020

Antwoorden op schriftelijke vragen D66 en GB over het plan ‘Plein onder Platanen’ in Diepenheim

Het college wordt conform artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Gemeente Belangen en D66 hebben de volgende vragen:

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling rondom het Plein onder de Platanen te Diepenheim?
Antwoord: Op het planten van enkele bomen na is de herinrichting op het plein afgerond. In dit plantseizoen worden de bomen gepoot en zijn de werkzaamheden gereed.

2. De initiatiefnemers zijn enthousiast bezig. De inwoners zijn gevraagd mee te stemmen over een kunstwerk. Dit zijn mooie ontwikkelingen. Zijn de wederzijdse verwachtingen en afspraken duidelijk zodat we straks niet met elkaar moeten constateren dat er langs elkaar heen gewerkt is?
Antwoord: Gezien de vele contacten die via mail en overleg hebben plaats gevonden, gaan wij er van uit dat de wederzijdse verwachtingen helder zijn.

3. In verband met de wateroverlast bij een aantal panden zullen er met betrekking tot de afwatering maatregelen genomen worden. Wordt bij het nemen van deze maatregelen ook gekeken naar mogelijkheden om de Platanen die hier staan van meer grondwater te voorzien?
Antwoord: Bij hevige regenval kan er wateroverlast bij enkele panden ontstaan. Vanuit het rioolfonds worden daarom twee afvoerkolken voor de panden geplaatst welke worden aangesloten op de naastgelegen bestaande regenwaterafvoer. Extra voorzieningen om meer grondwater bij de Platanen te krijgen worden niet genomen.

4. Voor de uitvoering van de plannen is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden met betrekking tot subsidies. Hieruit is gebleken dat het project zeer kansrijk is voor verschillende subsidies, maar dat dit wel vraagt om cofinanciering vanuit de gemeente. Wordt het aanpassen van de afwatering en de financiële middelen die hiermee gemoeid zijn geïntegreerd in het geheel zodat dit mee kan wegen bij de cofinanciering? Past vergroening en betere bewatering van de platanen ook in het programma biodiversiteit?
Antwoord: De aanpassing van het riool wordt uit het rioolfonds gefinancierd. Het betreft hier het oplossen van een calamiteit waarvan de kosten minimaal zijn en de uitvoering op korte termijn plaatsvindt. De kosten worden daarom niet geïntegreerd in het geheel en worden niet meegewogen in de cofinanciering. Vergroening kan een bijdrage leveren aan de biodiversiteit, dit maakt echter deel uit van het nu voorliggende grotere plan waarvoor de gemeente op dit moment geen bijdragen beschikbaar heeft.