Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 januari 2020

Antwoorden op schriftelijke vragen van D66 over de Reggehof in Goor

Het college wordt conform artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

In 2018 hebben we meerdere keren gevraagd om een nadere onderbouwing voor de extra gelden voor de Reggehof, die waren meegenomen in de bestuursrapportage. We zijn hier nooit duidelijk over geïnformeerd. In een gesprek onlangs met de directie van de Reggehof kwamen we erachter dat er een compleet Businessplan / beleidsplan van de Stichting de Reggehof en de Stichting Muziekschool Hof van Twente (oktober 2018) beschikbaar is. De Reggehof heeft geprobeerd de opgelegde structurele bezuinigingen op te vangen door activiteiten toe te voegen, en zo extra verdiencapaciteit toegevoegd aan de organisatie. Onder deze activiteiten bijvoorbeeld ook zakelijke verhuur, voor
bijeenkomsten, congressen e.d., zoals dit ook gebeurt in andere theaters. Bij de Reggehof leidde dit echter tot problemen met de horeca; onze APV bleek hierin beperkingen op te leggen.

D66 heeft hierover de volgende vragen.

1. Hoe kan het dat de raad nooit is geïnformeerd over het feit dat er een compleet Businessplan / beleidsplan van stichting de Reggehof en de stichting Muziekschool Hof van Twente (oktober 2018) beschikbaar is?

Antwoord: Onze subsidierelaties moeten bij de aanvraag om subsidie bijlagen, zoals een begroting en activiteitenplan overleggen. Het businessplan van de Reggehof en de Muziekschool is onderdeel van de bijlagen die behoren bij de aanvraag om subsidie. De besluitvorming op een aanvraag om subsidie is een bevoegdheid van het college. Dit is bepaald in de door de raad vastgestelde algemene subsidieverordening. Het besluit op een aanvraag om subsidie met bijlagen, waar het businessplan onderdeel van is, behoort tot de uitvoerende taken van het college en wordt daarom niet aan de raad voorgelegd.

2. Is het college bereid mee te denken met de Reggehof over zakelijke verhuur, zoals dat ook in andere theaters plaatsvindt, en waarbij vergaderarrangementen, lunches e.d. kunnen worden aangeboden?

Antwoord: In het afgelopen jaar heeft het college regelmatig gesprekken gevoerd met de directie van De Reggehof naar aanleiding van de nieuwe weg dat het is ingeslagen onder leiding van de nieuwe directeur-bestuurder. Onderdeel van deze gesprekken zijn o.a. de zakelijke verhuringen. De Reggehof kan binnen de huidige bestemming en regelgeving ruimten verhuren aan derden. Het is echter gezien de paracommerciële Drank- en Horecavergunning niet toegestaan om alcohol te schenken tijdens deze activiteiten.

3. Is het denkbaar dat we (weer) meer gebruik maken van “synergievoordelen” gemeentehuis en Reggehof, bijvoorbeeld door gemeenschappelijk beheer en gebruik van de keuken?

Antwoord: Ook over dit onderwerp is het college in gesprek met de directie van De Reggehof. We hebben afgesproken te onderzoeken waar we elkaar kunnen versterken.

4. Wordt ook gekeken naar “synergievoordelen” bij samenwerking van de Reggehof met de gemeente en verschillende instanties zoals de bibliotheek en Salut? Is het College het met ons eens dat hier voordeel uit is te halen voor alle partijen en wordt dit gestimuleerd?

Antwoord: Het college juicht verdere samenwerking, waardoor met verschillende instanties voordelen gehaald kan worden, toe.

5. De Reggehof probeert inkomsten te genereren door evenementen te organiseren. Is nagedacht over een eenvoudige procedure voor de evenementenvergunning, zeker als het gaat om jaarlijks terugkerende evenementen?

Antwoord: De directie van De Reggehof heeft verzocht om een (semi) permanente evenementenvergunning voor het houden van evenementen op De Höfte (Schoolfeestweide). Hiermee wil De Reggehof, samen met evenementenbureau RH Events, naast het theater ook op permanente basis evenementen organiseren. In onze gemeente is het niet mogelijk een permanente evenementenvergunning te verkrijgen. De Höfte (Schoolfeestweide) is een openbare plek, waar ook andere organisaties een evenement kunnen organiseren. Dit is niet alleen voorbehouden aan De Reggehof. Door veel evenementen te organiseren op eenzelfde locatie wordt de overlast en de druk naar omwonenden groter.