Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 september 2020

Algemene Beschouwingen 2021

De zomervakantie zit er weer op en we gaan weer verder in dit politieke jaar richting de begroting 2021. Tijd om nog even terug te blikken op de algemene beschouwingen in de laatste raadsvergadering voor de zomer. D66 fractievoorzitter Alice Olde Reuver of Briel gaf daarbij aan dat door de corona-crisis er nog zoveel onduidelijkheden zijn dat het feitelijk onmogelijk is er concreet iets over te zeggen. Vooralsnog ligt voor D66 de focus in elk geval niet op taakstellingen en bezuinigingen; laten we eerst maar eens zien hoe we uit deze crisis komen.

Het Corona virus heeft de wereld op de kop gezet. Het is wat D66 betreft zaak beter uit de crisis te komen. En daarmee bedoelen we dat we er niet van uitgaan dat alles weer wordt zoals het was. We moeten vooral ook leren van deze crisis, fouten uit het verleden niet opnieuw maken, en vooral proberen de positieve effecten, zoals de saamhorigheid in de samenleving, vast te houden. Alleen dan kunnen we beter uit de crisis komen. Als voorbeeld noem ik het thuiswerken, dat opeens voor verschillende mensen heel goed blijkt te werken, en dit heeft ook weer geleid tot een versnelling van digitale oplossingen, zowel in de dienstverlening als ook in de zorg. Daar moeten we vooral mee doorgaan, digitale oplossingen in de zorg moeten we zeker vasthouden in de toekomst. En we hoeven niet meer altijd op kantoor te zijn, we hoeven niet altijd overal naar toe, er is heel veel te organiseren met beeldbellen, digitaal vergaderen, etc. Dit geldt ook hier voor het gemeentehuis, ook daar lukt het de dienstverlening op orde te houden, terwijl de meeste mensen thuis werken. Ook hier kunnen we van leren!

En wat saamhorigheid betreft: het is duidelijk geworden dat heel veel mensen bereid zijn om anderen te helpen. Salut heeft een meldpunt ingericht waar mensen die hulp nodig hebben zich kunnen melden, en ook vrijwilligers die hulp willen bieden zich melden. En wat blijkt: er meldt zich een veelvoud aan vrijwilligers t.o.v. het aantal hulpvragen. Hoe mooi is dat? De  zelfredzaamheid van onze inwoners blijkt in deze crisissituatie groot. We lezen in het stuk dat de bezuinigingstaakstellingen zoals op subsidies en het sociaal domein bemoeilijkt worden door de huidige ontwikkelingen. Wat ons betreft moet op dit moment ook vooral niet de focus liggen op deze bezuinigingstaakstellingen; laten we eerst maar eens zien hoe we samen uit de crisis kunnen komen. En mogelijk heeft het thuiswerken etc. ook nog enige efficiency opgeleverd?

Deze zomerbrief gaat uit van een sluitend perspectief. De fractie van D66 vraagt zich af, samen met andere partijen, of dit nu echt voorop moet staan. Onze minister van financiën roept in Den Haag dat de overheid hele diepe zakken heeft, en tegelijkertijd zitten we als gemeenten met grote tekorten. Dat is toch eigenlijk niet uit te leggen. Als we door gaan met een sluitend perspectief lossen we de problemen voor de landelijke overheid steeds weer lokaal op, en raken we zelf steeds verder in de problemen. We hebben daarom de motie van SP over dit onderwerp medeondertekend.

De fractie van D66 kiest ervoor te zoeken naar creatieve oplossingen, bijvoorbeeld binnen de regio: de agenda van Twente en de Regiodeal: we lazen dat hier al een eerste extra stap is gezet m.b.t. het Twents Fonds voor Vakmanschap. Eigenlijk zou je bij alle projecten moeten bekijken wat het effect is van de corona-crisis en hier zo mogelijk op inspelen, bijvoorbeeld ook als het gaat om recreatie- en toerisme, en ook als het gaat om cultuur. De cultuursector is enorm hard getroffen door deze crisis, en deze is ook economisch gezien van groot belang. Wellicht kan de regio daar ook iets in betekenen. En ja, we moeten dus vooral zoeken naar creatieve oplossingen. De Minister president heeft jongeren opgeroepen mee te gaan denken. De fractie van D66 is van mening dat
we hier ook lokaal mee aan de slag moeten, wat ons betreft is nu het moment om met de jeugd in gesprek te gaan, bijvoorbeeld door een jeugdraad in te stellen. In principe willen we het dus op dit moment niet hebben over taakstellingen en bezuinigingen.

Het is wat de fractie van D66 betreft allemaal nog te onduidelijk en onzeker. Pas tegen de tijd van de begroting hopen we dat er meer duidelijkheid is, en kunnen we pas zien wat de gevolgen zijn. Dan willen we een integrale afweging maken. Ook vinden we het van belang dat de septembercirculaire, die naar verwachting meer duidelijkheid gaat verschaffen, wordt meegenomen bij de begroting deze keer. We hebben daarom een motie van GB over dit onderwerp mede ondertekend. Daarnaast zouden we ook nog graag zien dat er een tussenevaluatie plaatsvindt van de
Nota Reserves en Voorzieningen voor de begroting, zodat we op het moment van de begrotingsvergadering over zoveel mogelijk financiële informatie kunnen beschikken. Zeker in de huidige situatie kunnen we hier niet mee wachten tot 2021. En verder is dit wat D66 betreft het moment om te starten met een meer flexibele begroting, die we gedurende het jaar kunnen bijstellen.