Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 8 november 2020

D66: Een visieloze programmabegroting met bezuinigen en weinig hoffelijk naar inwoners

Een deceptie, dat mogen wij toch wel stellen na twee dagen debatteren over de programmabegroting, het huishoudboekje van de gemeente voor 2021. Zoals fractievoorzitter Alice Older Reuver aangaf in haar eerst termijn afgelopen maandag: “ Een nieuwe realiteit, is de titel van deze begroting, met als ondertitel: bouwen aan onze gemeente, is in deze begroting weinig maatschappelijk en sociaal aspecten terug te vinden. Dit college vindt het cijfermatige belangrijker dan maatschappelijk waardevolle voorzieningen en verbanden te behouden, dit zonder enige visie en weinig hoffelijk naar onze inwoners”.

Als D66 hebben wij constructief mee willen denken met de coalitiepartijen CDA en VVD, maar helaas vonden onze ideeën geen gehoor bij hen. Vooral fractievoorzitter Yvonne Nijhof van het CDA hamerde op alternatieven om deze begroting dan op een andere manier dekkend te krijgen. Deze alternatieven hebben wij tijdens onze eerste termijn aangedragen, zoals het inzetten van onze ruimte die onze gemeente nog heeft in de algemene reserve. In tijden van crisis is het mogelijk om hierin de ruimte op te zoeken en zoals Alice Olde Reuver stelde “wij zitten in de grootste naoorlogse crisis, wanneer zou het dan wel gepast zijn om deze financiële ruimte in te zetten?” Het temporiseren van ons wegenonderhoud zou een goed alternatief kunnen zijn of het verhogen van onze toeristenbelasting met hetzelfde tarief dat wij vragen aan onze inwoners: ruim 12%! De pijn eerlijk verdelen.

Het idee hierachter was om met name de bezuinigingen op het onderhoud van ons openbare groen te verzachten. De gedachte dat inwoners zelf dit onderhoud gaan doen bij een sobere aanpak is wat D66 betreft ietwat te voorbarig. Deze bezuiniging grijpt direct in op onze leefomgeving, de buurt, dorp of stad waar wij wonen. Dat achten we niet wenselijk en past ook niet bij de toeristische gemeente, die we graag willen zijn. Daar komt nog bij dat het groenonderhoud voor een groot deel wordt gedaan via de sociale werkvoorziening, het kan niet anders dan dat dat deze bezuiniging ook nog eens ten koste van deze mensen gaat. Ook dat vindt D66 onacceptabel.
De bezuinigingen op de welzijnssubsidies zijn ondoordacht en visieloos, het college heeft voor nu geen enkel idee hoe deze harde bezuiniging in de praktijk zal uitwerken. Afbreken gaat heel eenvoudig, het opbouwen daarentegen heel moeilijk, aldus Olde Reuver of Briel. Een motie hiervoor om dit inzichtelijk te maken heeft het helaas dan niet gehaald.

D66 is van mening dat deze begroting ook op een andere manier tot stand had kunnen komen. Dit college en de coalitie van CDA/VVD hebben hier nadrukkelijk niet voor gekozen. Buitengewoon jammer en onnodig. Afgelopen woensdag heeft D66 namelijk bij monde van fractievoorzitter Alice Olde Reuver of Briel dan ook tegen moeten stemmen, wij kunnen en willen geen verantwoordelijkheid nemen voor deze gemaakte keuzes. Al met al een deceptie en hopelijk komt de coalitie van CDA en VVD terug op haar schreden, zeg maar voortschrijdend inzicht!