Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 november 2020

D66 stelt schriftelijke vragen samen met SP, GL en GB aan het College van B&W over de motie “Raden in Verzet”

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft in de Raadsvergadering van 15 september 2020 de motie “Raden in verzet” van het CDA raadsbreed gesteund. Op 23 oktober is vanuit het Actiecomité Raden in Verzet een Voortgangsrapportage gepubliceerd. Belangrijk motto van Raden in Verzet is: We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen! En dat is ook waarom we vanuit de Gemeenteraad van Hof van Twente het belangrijk vinden dat we hierbij aangesloten zijn.

Het actiecomité geeft in de voortgangsrapportage aan helaas geen goed nieuws te hebben en dat het ernaar uitziet dat in heel wat gemeenten besloten moet worden om weer te bezuinigen, ten koste van bijv. onderhoud van verharding en groen, en vooral ten koste van voorzieningen zoals bibliotheken, buurthuizen en sportaccommodaties. Hoe toepasselijk voor Hof van Twente!

Het actiecomité geeft ook tips voor de begroting. De niet-sluitende begroting komt hierbij aan de orde, maar ook een bijlage bij de begroting waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat de tekorten in de afgelopen jaren waren, hoe het er naar de toekomst uitziet en welke bezuinigingen al zijn doorgevoerd. Maak dus duidelijk wat al is wegbezuinigd! Verder wordt gezocht naar actie mogelijkheden; bijvoorbeeld stopzetten van alle voorbereidingen voor de invoering van de omgevingswet.

We hebben n.a.v. deze voortgangsrapportage de volgende vragen:
1. Is het College bekend met de voortgangsrapportage van 23 oktober 2020 van “Raden in Verzet” en de hierin genoemde tips voor bij de begroting?
2. Is het College bereid alsnog gevolg te geven aan de tips bij de begroting, bijvoorbeeld door het toevoegen van een bijlage zoals hierboven beschreven?
3. In de Raadsvergadering heeft de wethouder aangegeven de motie “Raden in Verzet” van harte aan te bevelen en deze te zien als een steun in de rug bij alle acties die het College onderneemt. Op welke manier denkt het College verder invulling te geven aan de deelname aan Raden in Verzet?
4. Is het College bereid om verdere actie te ondernemen, bijvoorbeeld door het stopzetten van alle voorbereidingen voor de invoering van de omgevingswet, zoals in de rapportage wordt gesuggereerd?